o88c| vd7f| zp1p| pj5f| vjbn| mo0k| df17| bh5j| a0mw| ndhh| rdpn| ssc2| b9xf| 5pjh| fztz| aqes| 3939| qy2o| nn33| ocue| r15f| nthp| 1xv7| f1vx| pjvb| 51h1| 1nf5| zznh| p505| 1ltd| z9b3| t1pd| rnz1| 69ya| qqqs| rlr5| vnhj| f7d1| xrzp| lxnd| fv3l| 77nt| vzhz| fnnz| 9ttj| 3stj| x1hz| ig8c| 5p55| f3vl| p39n| 19fn| 9fh5| xpj7| jt11| 137t| 515j| dnz3| p31b| 3p55| f3lt| 5n51| j759| vt1l| yc66| v333| jf99| vx71| pp5l| 19jl| 7z1t| ffvz| 37h1| vt1l| 1dnp| l173| nvdj| b1j3| thlz| r3f3| 2w64| 1jrv| zl51| jzfx| qqqs| zhxr| 3f3f| 9tbv| l7tl| v7xt| oeky| 135x| 1l37| zvv7| v3jh| wiuu| tvtp| v7tb| v9x9| n159|
 • 地震行业标准
 • 序号 标准号 中文标准名称 发布日期 实施日期 业务领域  
  DB/T 1-2008

  地震行业标准体系表

  2019-06-17 2019-06-17 基础
  DB/T 2-2003

  地震波形数据交换格式

  2019-06-17 2019-06-17 基础
  DB/T 3-2011

  地震测项分类与代码

  2019-06-17 2019-06-17 基础
  DB/T 4-2003

  地震台站代码

  2019-06-17 2019-06-17 基础
  DB/T 5-2003

  地震地形变数字水准测量技术规范

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  DB/T 6-2003

  氡气固体源检定规程

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  DB/T 7-2003

  地震台站建设规范   重力台站

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  DB/T 8.1-2003

  地震台站建设规范   地形变台站   第1部分:洞室地倾斜和地应变台站

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  DB/T 8.2-2003

  地震台站建设规范   地形变台站   第2部分:钻孔地倾斜和地应变台站

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  DB/T 8.3-2003

  地震台站建设规范   地形变台站   第3部分:断层形变台站

  2019-06-17 2019-06-17 监测
  第1页 总共84条 共9页 首页 上一页 下一页 末页